HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Çrş02222017

Son Güncelleme :Sal, 23 Ağu 2016 2am

SİTE İÇİ ARAMA

Hemşirelik Meslek Sözlüğü

hemsire

 

HEMŞİRE

 

TANIM

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

 • Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

  • Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

  • Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

  • Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

  • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

  • Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak  hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  • Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

  • Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

  • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,

 • Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,

 • Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,

 • Aspiratör,

 • Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,

 • Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hemşire olmak isteyenlerin;

 • Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,

 • Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

 • Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,

 • Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,

 • Sorumluluk duygusu yüksek,

 • Çabuk ve doğru karar verebilen,

 • Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,

 • Tedbirli, tertipli,

 • Şefkatli, sevecen,

 • Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

 

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın  “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin  “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Temel Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara                      girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)

 • “  Hemşire ”   lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, yüksekokul için “Hemşire” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak gerekmektedir.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

·         Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;

 

 • İlköğretim okulu 8’inci sınıfta öğrenim görüyor olmak,

 • Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Puanının(OYP) 196 ve üzeri olması,

 • Sağlığı, mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması ,

 • Evli olmaması “gerekmektedir.

 • Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 • Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavı(LYS)  sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Ana Çocuk Sağlığı, Cerrahi Teknikerliği, Çevre Sağlığı, Diyaliz, Ebelik, Evde Hasta Bakımı, Hemşirelik, Hidroterapi, Laboratuvar , Laboratuvar Teknolojisi, Medikal Bakım, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Patoloji Laboratuvar , Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Perfüzyon, Radyoterapi, Radyoloji, Sağlık Laboratuarı, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Toplum Sağlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.  Eğitimleri süresince;

Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,

İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,

İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,

Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,

Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,

Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,

İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,

Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,

Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,

Doğum ve aile planlamasını,

Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,

Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ders programı ile İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ders programı EK’te yer almaktadır.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

 • Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir.

 • Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

 • Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.

 • Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

 • Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

 

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire ve başhemşireliğe ve Uzman Hemşire ‘liğe yükselebilirler.

 

Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar ve yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

 

Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

 

 

BENZER MESLEKLER

 

 • Sağlık Memuru,

 • Ebe,

 • Eczacı.

 

EK BİLGİLER

 

İ.Ü. FLORENCE NİGHTİNGALE

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

MÜFREDAT DERS PROGRAMI:

 

I. Yıl                                                                                    I. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş,                                                       - Hemşirelik Esasları,

- Anatomi-Histoloji,                                                      - Fizyoloji,

- Psikoloji,                                                                         - Biyokimya,

- Beslenmeye Giriş,                                                      - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Mikrobiyoloji-Parazitoloji,                                       - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,

- Yabancı Dil,                                                                    - Yabancı Dil,

- Türk Dili,                                                                         - Türk Dili,

- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,

 

II. Yıl                                                                                   II. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Patoloji,                                                                          - Sağlık Sosyolojisi,

- Farmakoloji,                                                                  - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,

- İç Hastalıkları Hemşireliği,                                        - Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği,

- Epidemiyoloji,                                                              - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Yabancı Dil,                                                                    - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,

- Yabancı Dil,

 

III. Yıl                                                                                  III. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği,           - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

- İstatistik,                                                                        - Hemşirelikte Araştırma,

- Eğitim Psikolojisi,                                                        - Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Yasa.,

- Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım,

 

IV. Yıl                                                                                 IV. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği,                                - Halk Sağlığı Hemşireliği,

- Hemşirelikte Yönetim,                                              - Hemşirelikte Öğretim.

 

 

 

EK BİLGİLER

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

MÜFREDAT DERS PROGRAMI:

I. Yıl                                                                     I. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş,                                        - Hemşirelik Esasları,

- Anatomi,                                                        - Fizyoloji,

- Histoloji,                                                         - Mikrobiyoloji-Parazitoloji,

- Beslenmeye Giriş,                                      - Temel İngilizce II,

- Biyokimya,                                                     - Türk Dili II,

- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,           - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Temel İngilizce I,                                          - Seçmeli Ders (Müzik),

- Türk Dili I,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Hemşirelik Esasları,

 

II. Yıl                                                                   II. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- İç Hastalıkları Hemşireliği,                        - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,

- Patoloji,                                                          - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma I,

- Farmakoloji,                                                  - Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği,

- Temel İngilizce III,                                       - Sağlık Eğitimi,

- Eğitim Psikolojisi,                                         - Temel İngilizce IV,

- Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),                - Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),

 

III. Yıl                                                                  III. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- Doğum, Kadın Sağl. ve Hast.Hemş.,- Doğum, Kadın Sağl. ve Hastalıkları Hemşireliği,

- Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemş.,         - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,

- Biyoistatistik,                                 - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma II,

- Hemş. Tarihi, Deontolojisi ve Yasa.,- Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım,

- Sağlık Sosyolojisi,                                        - Sağlık Antropolojisi,

- Mesleki İngilizce I,                                      - Mesleki İngilizce II,

 

IV. Yıl                                                                  IV. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği,                 - Halk Sağlığı Hemşireliği,

- Hemşirelikte Öğretim,                              - Hemşirelikte Yönetim,

- Temel Bilgisayar,                                         - Mesleki İngilizce IV.

- Mesleki İngilizce III,

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

 • Meslek elemanları,

 • Çeşitli üniversitelerin katalogları,

 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim  Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine  Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

 • ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

 • Türk Meslekler Sözlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,

 • 2009 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”

 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 • 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik.

 • 08.03.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi gazete yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği.

 

HEMŞİRELİK 2014 SIRALI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

 (2014 Yeni Açılan Bölümler Dahil)

MF 3 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (Tam Burslu) 10 10 MF-3 393,96322 41.200 420,89048
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 380,29459 48.700 394,85217
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 10 10 MF-3 373,03995 53.000 405,44659
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik 226 226 MF-3 367,58429 56.300 467,22251
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 11 11 MF-3 359,26106 61.700 404,14600
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 MF-3 355,72701 64.100 377,19013
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 175 175 MF-3 350,97755 67.400 392,80434
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 350,62677 67.700 396,76392
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-3 349,65063 68.300 355,29625
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 347,23610 70.000 390,73626
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 2 2 MF-3 338,60973 76.300 339,36484
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik 246 246 MF-3 338,12343 76.700 396,73355
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) 5 5 MF-3 336,05780 78.300 345,69020
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 246 246 MF-3 333,11297 80.600 411,17299
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 287 287 MF-3 332,27757 81.300 410,93501
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 MF-3 330,62174 82.600 338,96755
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 MF-3 329,89303 83.200 331,88237
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik 328 328 MF-3 329,41304 83.600 420,71488
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 MF-3 329,25880 83.700 362,30181
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 9 9 MF-3 328,36583 84.400 370,67869
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik 123 123 MF-3 328,01239 84.700 365,38455
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik 164 164 MF-3 323,56383 88.500 400,84979
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 322,96819 89.000 354,88508
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik 52 52 MF-3 320,88101 90.800 392,73290
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) 5 5 MF-3 319,78340 91.700 335,50718
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 10 10 MF-3 318,51926 92.800 349,49735
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik 287 287 MF-3 318,39878 92.900 355,73214
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) 3 3 MF-3 317,82205 93.500 322,24662
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Tam Burslu) 9 9 MF-3 317,47790 93.800 398,17136
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik 205 205 MF-3 317,24304 94.000 409,42296
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%75 Burslu) 6 6 MF-3 315,97608 95.100 322,28406
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 315,27656 95.700 394,23364
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 196 196 MF-3 313,41862 97.400 385,64903
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 175 175 MF-3 311,89651 98.900 378,42031
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik 205 205 MF-3 310,97667 99.700 396,53806
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%75 Burslu) 5 5 MF-3 307,85777 103.000 374,78357
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik 175 175 MF-3 307,09098 104.000 405,79724
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 88 88 MF-3 306,83436 104.000 354,78673
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hemşirelik 196 196 MF-3 306,63976 104.000 406,48404
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Hemşirelik 129 129 MF-3 304,88312 106.000 371,51839
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu 180 180 MF-3 300,55171 110.000 431,69852
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Hemşirelik 205 205 MF-3 299,84030 111.000 416,64411
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 299,82272 111.000 337,11059
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%75 Burslu) 18 18 MF-3 297,68164 113.000 322,30857
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) 10 10 MF-3 295,81258 115.000 316,64708
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 105 105 MF-3 295,94151 115.000 361,73168
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hemşirelik (İÖ) 101 101 MF-3 294,01617 117.000 316,66239
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik 287 287 MF-3 292,14918 119.000 372,82756
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 291,13942 120.000 303,74245
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) 7 7 MF-3 290,68497 121.000 310,21538
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%50 Burslu) 4 4 MF-3 286,21891 126.000 301,67468
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 99 99 MF-3 266,98349 151.000 320,42378
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%50 Burslu) 50 50 MF-3 266,18397 152.000 313,91125
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 17 17 MF-3 264,15705 155.000 293,79741
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik (%50 Burslu) 34 34 MF-3 256,17624 167.000 309,59991
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Ücretli) 20 20 MF-3 252,16895 174.000 284,33789
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%50 Burslu) 25 25 MF-3 251,95882 174.000 302,18428
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (%50 Burslu) 9 9 MF-3 250,60172 176.000 289,52908
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 25 25 MF-3 250,42958 176.000 295,30231
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Tam Burslu) 15 15 MF-3 248,88814 179.000 291,08397
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) 35 35 MF-3 246,95277 183.000 287,04657
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) 35 35 MF-3 246,32238 184.000 286,80850
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik (%50 Burslu) 15 15 MF-3 244,65650 187.000 290,82286
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 244,16290 188.000 272,73409
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 6 6 MF-3 242,66903 191.000 270,01320
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%25 Burslu) 35 35 MF-3 241,66030 192.000 259,28168
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 54 54 MF-3 240,50385 195.000 327,07463
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 22 22 MF-3 237,89480 200.000 313,37639
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 54 54 MF-3 236,96841 202.000 285,16307
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-3 231,80815 212.000 292,42831
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik (%25 Burslu) 20 20 MF-3 229,75709 217.000 250,19661
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%25 Burslu) 50 50 MF-3 228,50513 219.000 269,14283
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) 5 5 MF-3 228,80603 219.000 245,58099
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%50 Burslu) 36 1 MF-3 222,69853 230.000 222,69853
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Ücretli) 16 4 MF-3 222,46086 230.000 275,34923
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) 4 4 MF-3 220,95016 232.000 247,86978
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) 5 1 MF-3 221,43609 232.000 221,43609
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) 6 2 MF-3 217,77451 235.000 227,37462
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (Ücretli) 27 2 MF-3 217,30493 235.000 223,01678
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%75 Burslu) 135 18 MF-3 216,38572 236.000 244,02531
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik (Ücretli) 39 12 MF-3 213,51084 237.000 244,11835
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (%25 Burslu) 18 18 MF-3 212,22307 237.000 245,75913
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) 9 6 MF-3 210,57895 237.000 251,33589
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 44 41 MF-3 209,23630 238.000 264,32596
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) 54 45 MF-3 205,85163 238.000 286,50272
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) 15 13 MF-3 206,41020 238.000 242,39924
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) 8 3 MF-3 201,29138 239.000 227,87773
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) 8 8 MF-3 201,46339 239.000 233,49138
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Ücretli) 54 42 MF-3 195,44444 239.000 280,58689
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%75 Burslu) 9 6 MF-3 200,29321 239.000 236,66280
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%25 Burslu) 40 38 MF-3 202,08902 239.000 250,65305
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Ücretli) 9   MF-3      
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Ücretli) 20   MF-3      

 HEMŞİRELİK 2014 SIRALI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

 (2014 Yeni Açılan Bölümler Dahil)

YGS 2  PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 30 30 YGS-2 416,33319 51.700 453,72956
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 386,76029 76.700 399,80155
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 382,51453 80.800 417,83555
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik 79 79 YGS-2 376,25402 86.800 432,06358
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 366,19150 97.300 382,65894
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 366,01895 97.500 379,22824
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 129 129 YGS-2 364,85449 98.800 455,83441
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 8 8 YGS-2 363,18665 101.000 399,18699
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hemşirelik 184 184 YGS-2 361,72226 102.000 440,15316
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 7 7 YGS-2 361,65155 102.000 380,63260
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Hemşirelik 131 131 YGS-2 361,92972 102.000 449,87962
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hemşirelik 108 108 YGS-2 356,68347 108.000 400,88368
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 123 123 YGS-2 353,89200 111.000 407,52235
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (Tam Burslu) 7 7 YGS-2 353,30652 112.000 410,44390
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hemşirelik 164 164 YGS-2 350,74472 115.000 431,82091
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 196 196 YGS-2 349,54575 117.000 415,63030
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 53 53 YGS-2 346,45048 121.000 406,74430
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 41 41 YGS-2 343,71113 125.000 408,27429
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 123 123 YGS-2 341,73604 127.000 498,49425
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 88 88 YGS-2 341,21639 128.000 404,63192
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hemşirelik (İÖ) 88 88 YGS-2 341,16999 128.000 361,37951
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 77 77 YGS-2 341,30521 128.000 432,64673
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hemşirelik 175 175 YGS-2 339,97318 130.000 422,70218
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hemşirelik 79 79 YGS-2 339,25900 131.000 399,04753
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Hemşirelik 114 114 YGS-2 338,94657 131.000 432,16701
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 337,34218 134.000 393,94405
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 164 164 YGS-2 336,89955 134.000 413,01992
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik 175 175 YGS-2 336,30905 135.000 407,38702
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Hemşirelik 123 123 YGS-2 336,60089 135.000 416,89888
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 334,79240 137.000 419,42174
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Hemşirelik 134 134 YGS-2 335,28799 137.000 435,89933
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 175 175 YGS-2 334,14653 138.000 375,53375
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik 98 98 YGS-2 333,66392 139.000 407,36310
ORDU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 93 93 YGS-2 331,90385 142.000 394,53551
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 98 98 YGS-2 331,20757 143.000 449,57981
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hemşirelik 79 79 YGS-2 330,64454 144.000 403,63327
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 74 74 YGS-2 330,94275 144.000 401,13840
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Hemşirelik 240 240 YGS-2 329,36615 146.000 405,33544
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 36 36 YGS-2 328,68643 147.000 407,18188
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Hemşirelik 185 185 YGS-2 328,14224 148.000 395,27365
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 57 57 YGS-2 328,03680 148.000 383,49813
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hemşirelik (İÖ) 103 103 YGS-2 327,43724 149.000 375,37139
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 93 93 YGS-2 327,85204 149.000 397,69540
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 52 52 YGS-2 326,95201 150.000 350,51096
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 327,09779 150.000 385,53686
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 240 240 YGS-2 326,90126 150.000 384,88773
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Hemşirelik 102 102 YGS-2 326,28062 151.000 395,02060
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 53 53 YGS-2 326,30230 151.000 362,27521
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 88 88 YGS-2 325,18582 153.000 389,08706
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Hemşirelik 127 127 YGS-2 325,07197 153.000 423,33168
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 5 5 YGS-2 324,95250 154.000 346,41001
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Hemşirelik 82 82 YGS-2 323,91733 155.000 393,81796
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Hemşirelik 92 92 YGS-2 323,91783 155.000 399,65240
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hemşirelik 79 79 YGS-2 324,22130 155.000 425,11101
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ  Hemşirelik 31 31 YGS-2 323,08267 157.000 371,23846
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Hemşirelik 93 93 YGS-2 323,34113 157.000 402,38559
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Hemşirelik 118 118 YGS-2 322,58537 158.000 385,99115
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%50 Burslu) 3 3 YGS-2 321,73860 159.000 330,30993
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 88 88 YGS-2 321,16960 160.000 365,06411
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 79 79 YGS-2 320,55182 161.000 401,16943
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 41 41 YGS-2 320,52716 162.000 341,48236
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Hemşirelik 88 88 YGS-2 319,86346 163.000 384,84384
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 66 66 YGS-2 319,40200 164.000 357,21737
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 240 240 YGS-2 319,37567 164.000 369,57585
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Hemşirelik 74 74 YGS-2 318,48037 165.000 392,77431
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 175 175 YGS-2 318,62697 165.000 376,51280
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 88 88 YGS-2 318,58139 165.000 365,76782
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Hemşirelik 240 240 YGS-2 317,42603 167.000 398,87547
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 317,76863 167.000 350,23288
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 105 105 YGS-2 317,84116 167.000 379,33362
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 70 70 YGS-2 314,39184 174.000 329,99461
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 YGS-2 314,35046 174.000 359,37762
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Hemşirelik (İÖ) 70 70 YGS-2 313,49500 175.000 394,04401
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Hemşirelik 196 196 YGS-2 313,90348 175.000 400,46002
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Hemşirelik 218 218 YGS-2 313,54513 175.000 349,46619
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Hemşirelik 164 164 YGS-2 311,76209 179.000 399,72265
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 10 10 YGS-2 309,30284 185.000 373,88336
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 302,69455 200.000 338,91751
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (%50 Burslu) 33 33 YGS-2 302,85053 200.000 365,25188
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%25 Burslu) 3 3 YGS-2 298,60353 211.000 320,07834
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) 10 10 YGS-2 296,79995 215.000 306,68620
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (%25 Burslu) 15 15 YGS-2 292,86473 227.000 301,60016
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Tam Burslu) 13 13 YGS-2 289,22603 238.000 328,36450
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 287,65549 243.000 301,47393
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 20 20 YGS-2 285,96452 248.000 356,05132
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) 5 5 YGS-2 279,72832 270.000 312,14889
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (Ücretli) 15 15 YGS-2 275,36740 287.000 287,95472
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) 34 34 YGS-2 264,48186 335.000 304,43394
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%75 Burslu) 13 13 YGS-2 263,95397 338.000 287,07192
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik (%25 Burslu) 15 15 YGS-2 253,52530 396.000 310,70061
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 35 35 YGS-2 252,79668 401.000 310,23702
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 burslu) 45 45 YGS-2 247,80386 433.000 319,12417
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (%50 Burslu) 45 45 YGS-2 241,83801 479.000 285,65714
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Ücretli) 43 43 YGS-2 238,37866 508.000 297,09804
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) 27 27 YGS-2 235,94156 529.000 256,44660
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) 25 25 YGS-2 234,08952 547.000 257,19077
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) 57 57 YGS-2 231,70885 570.000 269,43801
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Ücretli) 10 10 YGS-2 231,35826 574.000 240,72269
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%50 Burslu) 58 58 YGS-2 221,95560 679.000 261,56665
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Ücretli) 23 6 YGS-2 213,28884 797.000 227,43271
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (%50 Burslu) 45 37 YGS-2 206,57117 901.000 262,08400
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik (Ücretli) 39 34 YGS-2 203,18990 957.000 278,48717