HEDEF BAŞARI Sınav ve Yaşam Rehberi

Cu11212014

Son Güncelleme :Pz, 16 Kas 2014 12am

SİTE İÇİ ARAMA

Hemşirelik Meslek Sözlüğü

hemsire

 

HEMŞİRE

 

TANIM

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

 • Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

  • Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

  • Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

  • Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

  • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

  • Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak  hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  • Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

  • Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

  • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,

 • Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,

 • Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,

 • Aspiratör,

 • Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,

 • Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hemşire olmak isteyenlerin;

 • Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,

 • Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

 • Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,

 • Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,

 • Sorumluluk duygusu yüksek,

 • Çabuk ve doğru karar verebilen,

 • Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,

 • Tedbirli, tertipli,

 • Şefkatli, sevecen,

 • Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

 

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın  “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin  “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Temel Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara                      girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)

 • “  Hemşire ”   lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, yüksekokul için “Hemşire” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak gerekmektedir.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

·         Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;

 

 • İlköğretim okulu 8’inci sınıfta öğrenim görüyor olmak,

 • Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Puanının(OYP) 196 ve üzeri olması,

 • Sağlığı, mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması ,

 • Evli olmaması “gerekmektedir.

 • Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 • Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavı(LYS)  sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Ana Çocuk Sağlığı, Cerrahi Teknikerliği, Çevre Sağlığı, Diyaliz, Ebelik, Evde Hasta Bakımı, Hemşirelik, Hidroterapi, Laboratuvar , Laboratuvar Teknolojisi, Medikal Bakım, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Patoloji Laboratuvar , Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Perfüzyon, Radyoterapi, Radyoloji, Sağlık Laboratuarı, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Toplum Sağlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.  Eğitimleri süresince;

Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,

İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,

İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,

Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,

Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,

Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,

İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,

Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,

Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,

Doğum ve aile planlamasını,

Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,

Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ders programı ile İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ders programı EK’te yer almaktadır.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

 • Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir.

 • Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

 • Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.

 • Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

 • Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

 

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire ve başhemşireliğe ve Uzman Hemşire ‘liğe yükselebilirler.

 

Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar ve yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

 

Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

 

 

BENZER MESLEKLER

 

 • Sağlık Memuru,

 • Ebe,

 • Eczacı.

 

EK BİLGİLER

 

İ.Ü. FLORENCE NİGHTİNGALE

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

MÜFREDAT DERS PROGRAMI:

 

I. Yıl                                                                                    I. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş,                                                       - Hemşirelik Esasları,

- Anatomi-Histoloji,                                                      - Fizyoloji,

- Psikoloji,                                                                         - Biyokimya,

- Beslenmeye Giriş,                                                      - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Mikrobiyoloji-Parazitoloji,                                       - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,

- Yabancı Dil,                                                                    - Yabancı Dil,

- Türk Dili,                                                                         - Türk Dili,

- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,

 

II. Yıl                                                                                   II. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Patoloji,                                                                          - Sağlık Sosyolojisi,

- Farmakoloji,                                                                  - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,

- İç Hastalıkları Hemşireliği,                                        - Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği,

- Epidemiyoloji,                                                              - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Yabancı Dil,                                                                    - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,

- Yabancı Dil,

 

III. Yıl                                                                                  III. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği,           - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

- İstatistik,                                                                        - Hemşirelikte Araştırma,

- Eğitim Psikolojisi,                                                        - Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Yasa.,

- Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım,

 

IV. Yıl                                                                                 IV. Yıl

I. Yarıyıl:                                                                           II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği,                                - Halk Sağlığı Hemşireliği,

- Hemşirelikte Yönetim,                                              - Hemşirelikte Öğretim.

 

 

 

EK BİLGİLER

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

MÜFREDAT DERS PROGRAMI:

I. Yıl                                                                     I. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş,                                        - Hemşirelik Esasları,

- Anatomi,                                                        - Fizyoloji,

- Histoloji,                                                         - Mikrobiyoloji-Parazitoloji,

- Beslenmeye Giriş,                                      - Temel İngilizce II,

- Biyokimya,                                                     - Türk Dili II,

- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,           - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Temel İngilizce I,                                          - Seçmeli Ders (Müzik),

- Türk Dili I,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Hemşirelik Esasları,

 

II. Yıl                                                                   II. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- İç Hastalıkları Hemşireliği,                        - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,

- Patoloji,                                                          - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma I,

- Farmakoloji,                                                  - Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği,

- Temel İngilizce III,                                       - Sağlık Eğitimi,

- Eğitim Psikolojisi,                                         - Temel İngilizce IV,

- Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),                - Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),

 

III. Yıl                                                                  III. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- Doğum, Kadın Sağl. ve Hast.Hemş.,- Doğum, Kadın Sağl. ve Hastalıkları Hemşireliği,

- Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemş.,         - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,

- Biyoistatistik,                                 - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma II,

- Hemş. Tarihi, Deontolojisi ve Yasa.,- Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım,

- Sağlık Sosyolojisi,                                        - Sağlık Antropolojisi,

- Mesleki İngilizce I,                                      - Mesleki İngilizce II,

 

IV. Yıl                                                                  IV. Yıl

I. Yarıyıl:                                                            II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği,                 - Halk Sağlığı Hemşireliği,

- Hemşirelikte Öğretim,                              - Hemşirelikte Yönetim,

- Temel Bilgisayar,                                         - Mesleki İngilizce IV.

- Mesleki İngilizce III,

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

 • Meslek elemanları,

 • Çeşitli üniversitelerin katalogları,

 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim  Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine  Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

 • ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

 • Türk Meslekler Sözlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,

 • 2009 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”

 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 • 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik.

 • 08.03.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi gazete yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği.

 

HEMŞİRELİK 2014 SIRALI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

 (2014 Yeni Açılan Bölümler Dahil)

MF 3 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN

 

ÜNİVERSİTE BÖLÜM P TÜRÜ KONTENJAN Başarı Sırası Ek Puanlı Başarı Sırası Taban Puanı
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 10 35000 --- 409,803
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 5 38500 --- 403,077
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik MF-3 220 56300 --- 372,187
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 58500 --- 368,464
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 11 59400 --- 367,019
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 59600 --- 366,762
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 10 62800 --- 361,907
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik MF-3 170 66600 --- 356,084
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 4 76100 --- 342,748
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 9 77200 --- 341,199
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik MF-3 240 77400 --- 340,847
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) MF-3 5 78900 --- 338,836
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik MF-3 240 81200 --- 335,861
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik MF-3 320 85400 --- 330,394
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik MF-3 280 85400 --- 330,45
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik MF-3 120 85700 --- 330,087
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) MF-3 5 87000 --- 328,46
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 4 87700 --- 327,677
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 5 88900 --- 326,121
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik MF-3 160 89000 --- 326,108
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 9 89000 --- 326,089
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik MF-3 50 92100 --- 322,487
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik MF-3 280 95200 --- 318,803
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu MF-3 180 97300 --- 316,413
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 10 99600 --- 313,845
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik MF-3 200 100000 --- 313,44
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik MF-3 191 100000 --- 313,202
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik MF-3 200 101000 --- 312,522
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik MF-3 170 102000 --- 311,739
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik MF-3 170 107000 --- 306,502
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hemşirelik MF-3 191 107000 --- 305,62
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 4 108000 --- 305,366
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik MF-3 85 108000 --- 305,232
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Hemşirelik MF-3 125 109000 --- 304,086
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 6 116000 --- 297,179
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Hemşirelik MF-3 200 117000 --- 295,986
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik MF-3 102 118000 --- 295,101
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hemşirelik (İÖ) MF-3 98 120000 --- 293,709
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 18 122000 --- 291,896
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik MF-3 280 124000 --- 290,108
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 99 139000 --- 276,318
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) MF-3 2 140000 --- 275,81
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 25 151000 --- 267,424
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) MF-3 4 157000 --- 262,398
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 25 157000 --- 262,9
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 22 161000 --- 259,659
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) MF-3 35 161000 --- 259,645
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) MF-3 5 181000 --- 246,366
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) MF-3 17 189000 --- 241,929
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Ücretli) MF-3 20 190000 --- 241,089
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 40 195000 --- 237,947
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 35 205000 --- 232,671
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 54 207000 --- 231,52
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Ücretli) MF-3 16 215000 --- 227,047
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 50 219000 --- 224,409
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 8 221000 --- 223,226
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 50 224000 --- 220,408
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 15 230000 --- 200,914
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 54 ... --- - - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik (Ücretli) MF-3 39 ... --- - - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 15 ... --- - - - -
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 10 ... --- - - - -
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 54 ... --- - - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) MF-3 15 ... --- - - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 4 ... --- - - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 17 ... --- - - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 4 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) MF-3 6 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 2 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 8 ... --- - - - -
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 34 ... --- - - - -
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 20 ... --- - - - -
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Ücretli) MF-3 54 ... --- - - - -
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (Ücretli) MF-3 27 ... --- - - - -
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 9 ... --- - - - -
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 18 ... --- - - - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 5 ... --- - - - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 30 ... --- - - - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 5 ... --- - - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
LEFKOŞA)
Hemşirelik (Ücretli) MF-3 9 ... --- - - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
LEFKOŞA)
Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 ... --- - - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
LEFKOŞA)
Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 9 ... --- - - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
LEFKOŞA)
Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 36 ... --- - - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 135 ... --- - - - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 44   ---  
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 9   ---  
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Ücretli) MF-3 20   ---  

HEMŞİRELİK 2014 SIRALI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

 (2014 Yeni Açılan Bölümler Dahil)

YGS 2  PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN

ÜNİVERSİTE BÖLÜM P TÜRÜ KONTENJAN Başarı Sırası Ek Puanlı Başarı Sırası Taban Puanı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 30 58500 81 413,782
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 6 67000 114 403,328
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 7 70300 133 399,384
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 6 79800 204 388,362
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik YGS-2 77 90200 295 377,157
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 93700 334 373,699
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 125 94700 348 372,581
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 6 95000 352 372,315
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hemşirelik YGS-2 179 102000 457 365,282
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Hemşirelik YGS-2 127 104000 476 363,633
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 8 106000 517 361,602
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hemşirelik YGS-2 105 107000 526 361,134
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 7 108000 538 360,085
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 120 115000 655 354,018
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 191 120000 755 349,663
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hemşirelik YGS-2 160 122000 802 348,185
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 51 124000 834 346,689
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hemşirelik (İÖ) YGS-2 85 130000 964 341,96
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 85 135000 1070 338,546
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hemşirelik YGS-2 77 135000 1070 338,552
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik YGS-2 170 138000 1130 336,403
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 120 138000 1130 336,424
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Hemşirelik YGS-2 120 138000 1130 336,279
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 15 138000 1120 336,616
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hemşirelik YGS-2 170 139000 1150 335,857
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 170 141000 1190 334,754
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Hemşirelik YGS-2 111 143000 1260 333,06
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 160 147000 1360 330,947
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 33 149000 1420 329,347
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hemşirelik YGS-2 90 150000 1440 328,919
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 95 153000 1520 327,041
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 80 155000 1550 326,233
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 72 156000 1590 325,451
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 50 156000 1600 325,374
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 10 156000 1610 325,18
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Hemşirelik YGS-2 99 160000 1700 323,128
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 3 160000 1690 323,319
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 90 161000 1740 322,433
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 51 162000 1750 322,315
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(AFYONKARAHİSAR)
Hemşirelik YGS-2 77 163000 1780 321,778
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 85 165000 1840 320,371
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hemşirelik (İÖ) YGS-2 100 165000 1830 320,664
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 55 165000 1840 320,461
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Hemşirelik YGS-2 234 166000 1880 319,8
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Hemşirelik YGS-2 90 166000 1880 319,725
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
(KARAMAN)
Hemşirelik YGS-2 80 166000 1880 319,734
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Hemşirelik YGS-2 180 167000 1900 319,435
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Hemşirelik YGS-2 123 170000 1980 317,999
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hemşirelik YGS-2 77 172000 2060 316,776
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 40 173000 2100 316,238
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 64 175000 2150 315,339
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Hemşirelik YGS-2 115 175000 2160 315,255
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 234 176000 2180 314,88
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Hemşirelik YGS-2 89 178000 2250 313,859
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Hemşirelik YGS-2 72 180000 2340 312,702
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 80 180000 2340 312,734
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Hemşirelik YGS-2 85 180000 2340 312,867
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 77 180000 2320 313,107
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 85 180000 2340 312,868
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 102 181000 2370 312,396
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 5 181000 2360 312,547
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 68 183000 2440 311,595
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 100 185000 2520 310,498
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Hemşirelik YGS-2 160 186000 2560 309,891
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Hemşirelik (İÖ) YGS-2 68 188000 2610 309,329
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 3 193000 2800 307,053
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 170 197000 2950 305,315
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 234 201000 3130 303,397
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Hemşirelik YGS-2 191 209000 3440 300,181
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Hemşirelik YGS-2 212 211000 3520 299,355
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Hemşirelik YGS-2 234 215000 3670 297,988
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 5 223000 4040 294,866
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 39 224000 4060 294,626
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 10 232000 4410 291,815
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 15 233000 4480 291,28
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 13 249000 5290 285,988
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 20 254000 5520 284,599
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 15 289000 7550 274,264
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 43 295000 7920 272,694
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%75 Burslu) YGS-2 13 332000 10200 263,802
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 35 392000 13800 252,084
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 34 453000 16200 242,221
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 57 545000 17300 230,222
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 27 586000 17400 225,573
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 25 593000 17500 224,848
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 58 597000 17500 224,343
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
GAZİMAĞUSA)
Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 45 613000 17500 222,716
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 10 690000 17700 215,369
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 30 ... ... - - - -
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 60 ... ... - - - -
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 40 ... ... - - - -
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 35 ... ... - - - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Hemşirelik YGS-2 130 ... ... - - - -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 ... ... - - - -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 burslu) YGS-2 45 ... ... - - - -
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 75 ... ... - - - -
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik YGS-2 95 ... ... - - - -
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik YGS-2 85 ... ... - - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-
GAZİMAĞUSA)
Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 ... ... - - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 ... ... - - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 45 ... ... - - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 23      

 

 

 

Web Analytics